Groepsmelding

(bijlage bij werkwijze Integriteitscommissie JenV)

Wanneer sprake van een groepsmelding?

De commissie gaat uit van een groepsmelding als er sprake is van:

  1. 2 of meer melders;
  2. melders doen gezamenlijk eenzelfde melding over (een vermoeden van) een misstand of integriteitsschending door een of meer leidinggevenden.

Daarbij treedt de groep als geheel op. Het ligt in de rede dat groepsmeldingen vaak zullen gaan over een vermoeden van een misstand. Het kan ook zijn dat de groep als geheel vindt dat een of meer leidinggevenden zich niet-integer hebben gedragen. Deze melders vragen aan de commissie dan om een onderzoek te starten naar het gedrag van die leidinggevende(n) en te bepalen of deze leidinggevende(n) zich al dan niet integer heeft gedragen. Een onderzoek naar mogelijke benadeling ligt niet voor de hand, omdat dat in beginsel een individuele aanpak vereist.

Aanpak

De commissie spreekt de volgende aanpak af:

  1. de groep melders vragen om een gezamenlijk verhaal op papier te zetten met daaronder alle namen/handtekeningen van de melders;
  2. de commissie werkt met een contactpersoon;
  3. uitvraag in eerste instantie via een vragenlijst;
  4. een gesprek met de commissie plannen waarbij de groep melders de delegatie bepaalt.

Aandachtspunten

Mocht gedurende de intake-fase blijken dat er verschillende opvattingen binnen de groep melders bestaan, dan dient eerst hierover door de melders helderheid geboden te worden:

  • of de hele groep gaat alsnog akkoord met de door de commissie voorbereide
    onderzoeksvraagstelling en –aanpak;
  • of de groep ziet af van een groepsmelding. Dit kan betekenen dat een of meerdere individuele meldingen overblijven of dat er subgroepen ontstaan die weer opnieuw zullen moeten bepalen of en zo ja op welke wijze zij zich als subgroep verder willen inzetten op een door hen hernieuwd te formuleren melding.

Blijkt er lopende het onderzoek alsnog onder melders binnen die groep verschillen van opvatting te ontstaan, dan zal de commissie toch het lopende onderzoek voortzetten. De verantwoordelijkheid die de commissie ook draagt voor de kant van de beklaagden maakt dat noodzakelijk.

Contact