Hoe werkt het?

U kunt bij de Integriteitscommissie JenV terecht om uw vermoeden van een misstand of integriteitsschending te melden. Als u vindt dat er sprake is van een misstand in uw werkomgeving of niet-integer gedrag van leidinggevenden, of u voelt zich benadeeld vanwege een interne melding, kunt u dat aan de orde stellen. In uw organisatie is er meestal een integriteitsbureau of een vertrouwenspersoon waar u in eerste instantie terecht kunt. Bekijk daarvoor bijvoorbeeld deze weergave van functionarissen in het integriteitslandschap bij JenV. Let op: deze link is alleen te openen binnen het Rijksportaal

Soms helpt het intern melden helaas niet bij het vinden van een oplossing of u vindt de geboden oplossing onvoldoende. Het kan ook zo zijn dat u liever niet via interne kanalen uw melding doet, of dat u zich niet goed behandeld voelt nadat u uw melding intern heeft gemeld.

In al deze gevallen kunt u bij de Integriteitscommissie JenV terecht. Uw melding wordt in een veilige omgeving opgepakt en de commissie neemt snel contact met u op om het vervolg te bespreken. De Integriteitscommissie JenV werkt geheel zelfstandig en onafhankelijk en is buiten het ministerie Justitie en Veiligheid gehuisvest.

 1. Uw melding kan leiden tot een van de volgende vervolgstappen:
  De commissie bekijkt of uw melding in een gesprek met de betrokkenen en leidinggevenden van uw organisatie kan worden opgelost.
 2. De commissie vraagt aan uw organisatie om zelf een onderzoek in te stellen en daarover de commissie te informeren.
 3. De commissie doet zelf onderzoek. Na afloop daarvan geeft zij een oordeel over uw melding en eventueel een advies aan uw organisatie.

Definities en begrippen

Om u goed van dienst te zijn, worden eerst een aantal termen aan u uitgelegd.

Voor wie is het bedoeld?

De integriteitscommissie JenV is bedoeld voor alle medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid die werkzaam zijn voor de volgende dienstonderdelen van het ministerie:

 • Het Bestuursdepartement
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Centraal Justitieel Incassobureau
 • Justitiële Informatiedienst
 • Dienst JUSTIS
 • Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC)
 • Het Nationaal Cyber Security Centrum

Medewerkers van het OM hebben een eigen onafhankelijk integriteitsbureau (BIOM). De ICJenV zal met het OM afspraken maken over de verhouding met het melden in de lijn/het BIOM. Deze afspraken zullen hier worden gepubliceerd.

Ook medewerkers van extern ingehuurde leveranciers van producten en diensten, stagiaires en anderen die werkzaamheden voor het ministerie van Justitie en Veiligheid uitvoeren, kunnen een melding doen. Oud-medewerkers kunnen alleen een melding doen als de arbeidsovereenkomst niet langer dan twee jaar voorafgaand aan de melding is geëindigd.

Wijze van melden

U kunt zowel telefonisch als digitaal een melding doen van uw (vermoeden van een) misstand of integriteitsschending.

Telefonisch

Wilt u telefonisch melding doen, bel dan naar 0800 – 223 12 33. U krijgt dan iemand van het meldpunt aan de telefoon die samen met u een aantal vragen doorloopt die belangrijk zijn voor het verdere verloop van de procedure.

Digitaal

Met het digitale formulier dient u direct uw melding in en komt het formulier terecht bij het meldpunt van de commissie. Uw melding wordt verwerkt in een digitaal veilige omgeving, waarbij er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Nadat u een melding heeft ingediend, registreert het secretariaat uw melding en ontvangt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens legt het secretariaat uw melding voor aan de commissie.

Bekijk de animatie

In deze animatievideo wordt het volledige meldingsproces uitgelegd. Bekijk de korte video en u weet precies wat u moet doen om een melding in te dienen en hoe het proces erna eruitziet. Indien u geen cookies heeft geaccepteerd, kunt u de video op YouTube bekijken.

Logo integriteitscommissie JenV. Onafhankelijk, deskundig, betrouwbaar, veilig.

Anoniem melding doen

U kunt ook anoniem uw melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending of benadeling indienen. U kunt er ook voor kiezen om via een raadsman of vertrouwenspersoon met de Integriteitscommissie JenV te communiceren. U kunt als melder ook aangeven dat u niet wilt dat uw identiteit bekend wordt gemaakt aan derden.

Bedenk wel dat de commissie bij een dergelijke melding waarschijnlijk niet veel meer kan doen dan de melding registreren. De commissie kan namelijk niet vragen om een toelichting. Als de commissie op grond van uw anonieme melding een onderzoek zou willen doen, zult u, om dat mogelijk te maken, u toch bekend dienen te maken bij de leden van de Integriteitscommissie (en bij hen alleen).

Als er meerdere meldingen over hetzelfde onderwerp bij de commissie binnenkomen, kan een anonieme melding wellicht wel van belang zijn voor een eventueel te verrichten onderzoek.

De commissie kan de geheimhouding van uw identiteit om verschillende redenen niet voor 100% garanderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tijdens het onderzoek strafbare feiten worden geconstateerd. De commissie zal dan aangifte moeten doen. Daarnaast geldt dat de commissie bij het uitvoeren van een onderzoek gesprekken moet voeren met betrokkenen. Het is niet uitgesloten dat tijdens deze gesprekken door anderen kan worden afgeleid wie de melder is.

Heeft u al eerder melding gedaan?

Het is belangrijk voor de commissie om te weten of u al eerder melding heeft gedaan van uw vermoeden van een misstand of integriteitsschending. Dit kan bijvoorbeeld bij een intern integriteitsbureau of een vertrouwenspersoon bij uw organisatie. Als dat het geval is, wil de commissie weten hoe het er voor staat of wat het resultaat was als de procedure al is doorlopen.

Heeft u nog geen melding gedaan van uw vermoeden van een misstand of integriteitsschendingof benadeling en er is wel een intern integriteitsbureau of een vertrouwenspersoon bij uw organisatie, dan wil de commissie wel graag weten waarom u ervoor heeft gekozen om uw melding niet eerst daar te doen.

Het meldingsproces

Zodra u een melding heeft ingediend, bestaat het proces uit tien stappen:

 1. Het meldpunt van de Integriteitscommissie JenV neemt uw melding in ontvangst en neemt binnen enkele werkdagen contact met u op. In overleg met u wordt een zo duidelijk beeld gevormd van de inhoud van uw melding. De intake hiervoor kan ook online via MS Teams plaatsvinden.
 2. Het ondersteunende secretariaat vraagt, uitdrukkelijk alléén met uw toestemming, extra informatie op bij uw werkgever als zij inschatten dat dit nodig is voor een goed inzicht in de melding en een eventueel later te starten onderzoek.
 3. Uw melding, inclusief die extra informatie, wordt voorgelegd aan de commissie. De commissie besluit vervolgens of uw melding verder in behandeling wordt genomen of dat uw melding doorgestuurd moet worden naar een andere instantie. Uiteraard alleen als u daar zelf mee instemt.
 4. Binnen tien werkdagen na het indienen van uw melding hoort u of de commissie aanleiding ziet om vervolgstappen te nemen en uw melding dus verder te gaan behandelen.
 5. Als uw melding in behandeling wordt genomen, start een vooronderzoek waarin uw melding wordt getoetst aan een aantal aspecten. Wanneer het vooronderzoek is voltooid, besluit de commissie of er aanleiding is voor verder onderzoek.
 6. Zodra er meer onderzoek nodig is, wordt er een onderzoeksteam samengesteld. Tijdens het onderzoek worden alle schriftelijke bronnen geraadpleegd en worden er gesprekken gevoerd met betrokkenen.
 7. Na het afronden van het onderzoek krijgen alle betrokkenen de gelegenheid om binnen tien werkdagen te reageren op de feiten, omstandigheden en bevindingen in het eerste deel van het concept-adviesrapport dat uit het onderzoek voortvloeit.
 8. Op basis van het eerste deel van het adviesrapport formuleert de commissie – in volledige onafhankelijkheid – een oordeel over uw melding.
 9. Het complete adviesrapport wordt verzonden aan het (hoogste) bevoegd gezag van het organisatieonderdeel waarop de melding betrekking heeft en tegelijkertijd krijgen u als melder en degene op wie de melding betrekking heeft daarvan een afschrift. Het (hoogste) bevoegd gezag wordt gevraagd om vervolgens binnen zes weken na ontvangst van het complete adviesrapport een standpunt in te nemen en de Integriteitscommissie JenV en de melder te informeren over de opvolging van het adviesrapport.
 10. Zodra het definitieve adviesrapport is verstuurd, wordt het dossier afgesloten en daarmee is uw melding afgerond.

Wie kan er bij mijn gegevens?

Zodra er een melding is gedaan, worden de gegevens opgeslagen in een beveiligd systeem. De medewerkers van het onafhankelijk meldpunt en de secretaris van de commissie hebben hier toegang toe. Als de melding vervolgens naar de commissie gaat, hebben ook de commissieleden toegang tot de gegevens. Indien de melding in onderzoek wordt genomen, krijgt ook de onderzoeker toegang tot de gegevens. Allen die toegang hebben tot de gegevens hebben een geheimhoudingsplicht en gebruiken de gegevens alleen voor het behandelen van de melding. Momenteel wordt er een portaal gebouwd waarbij de melder zelf zijn of haar eigen gegevens kan inzien.

Contact